Fundację tworzą osoby które zawodowo zajmują się problemem szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.  Od wielu lat udzielamy się społecznie w różnych przedsięwzięciach. Zamierzamy poprzez działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne (prelekcje, happeningi, spotkania, kampanie społeczne konkursy, festyny itp.) realizować cele statutowe Fundacji, w szczególności dotyczące przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, praw człowieka, animacji lokalnej społeczności oraz działań z zakresu profilaktyki społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. Pragniemy inicjować i przeprowadzać  wydarzenia mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich poprzez twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego. Planujemy także promować i organizować wolontariat.