Anna Gwóźdź
Nauczyciel mianowany, od 2005 r. pracownik Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu

Alina Kula
Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian oraz rock camp: Karioka Girls Rock Camp i  Pozytywne Zmiany Women’s Rock Camp. Trenerka WenDo – metody asertywności i samoobrony dla kobiet. Feministka, działaczka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zaangażowana w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jadwiga Miśkiewicz
Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Włodowskiej. Wieloletnie doświadczenie w pracy socjalnej           z rodziną dysfunkcyjną, w tym z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu, nadzór nad realizacją Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przygotowanie w zakresie „Organizacja pomocy dla ofiar handlu ludźmi”. Wieloletni kurator społeczny wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Joanna Piotrowska
Założycielka i prezeska fundacji Feminoteka, organizacji od 11 lat działającej na rzecz kobiet. Pedagożka, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa, ale przede wszystkim antyprzemocowa. Autorka/ współautorka i redaktorka wielu publikacji poświęconych przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Laureatka „Złotego Telefonu” – nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Marzena Purgal
Sądowy Kurator Zawodowy Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu, członek Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Zawierciu. Udziela porad w Społecznym Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie w Sytuacjach Kryzysowych w Zawierciu.

Tomasz Kołodziejczyk
Społecznik Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, aktywista LGBTQIA+ (na rzecz osób nieheteronormatywnych ), prezes Stowarzyszenia Tęczówka oraz członek Kampanii Przeciw Homofobii. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w działaniach antydyskryminacyjnych oraz prawno-człowieczych. Od 8 lat organizuje pomoc psychologiczną i prawną dla osób dyskryminowanych oraz doświadczających przemocy.

Grzegorz Kozera
Kurator specjalista, od dwudziestu dwóch lat wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, obecnie Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie; wieloletni Delegat do Krajowej Rady Kuratorów Okręgu częstochowskiego, obecnie Przewodniczący KRK; przez kilka lat przewodniczył Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie gminy Kłobuck, członek Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku.

Damian Lipiec
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu, konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek grup roboczych.

Aleksander Mańka
Terapeuta, trener grupowy, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, praktyk z zakresu pracy pedagogicznej, terapeutycznej i pracy socjalnej, specjalista z zakresu interwencji kryzysowej i wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Trener i superwizor zespołów interdyscyplinarnych. Założyciel Instytutu Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej; współtwórca i fundator Instytutu Twórczej Integracji, zrzeszającego osoby zajmujące się wsparciem społecznym i profilaktyką. Jeden z ekspertów Śląskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, wykładowca akademicki; autor publikacji, programów profilaktycznych i terapeutycznych. Prowadzi terapię skierowaną do sprawców przemocy domowej.

Rafał Skręt
Sądowy kurator zawodowy dla dorosłych, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia. Członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy i wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium”.

Robert Śmieszkowicz
Pedagog pracy socjalnej. Ukończył z wyróżnieniem II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na kierunku „Praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy i ich rodzinam”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu grup korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc wobec najbliższych. Od kilkunastu lat pracuje z osobami i rodzinami wymagającymi wsparcia instytucjonalnego. Praktyczna znajomość przepisów kodeksu karnego wykonawczego w odniesieniu do osób skazanych na podstawie art. 207 kodeksu karnego. Współautor Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Brzeszcze oraz Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bestwina.

Michał Trojnar
Psychoterapeuta (Certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Pracuje w Ośrodku Psychoterapii „Dąbrówka” w Katowicach. Trener w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Instytutu Prewencji Przemocy należącego do Europejskiej Sieci Organizacji Pracujących z sprawcami Przemocy Domowej WWP EN). Posiada doświadczenie w prowadzeniu i ewaluacji programów dla mężczyzn stosujących przemoc wobec kobiet i dzieci w rodzinie, oraz psychoterapii traumy i transgeneracyjnego przekazu treści traumatycznych doświadczeń.

Kazik Walijewski
Certyfikowany specjalista z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, zajmuje się przemocą wobec kobiet. Przez wiele lat prowadził punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy oraz grupę dla kobiet doznających przemocy w rodzinie, , przez kilka lat prowadził specjalistyczne forum Niebieskiej Linii, ściśle współpracuje z Centrum Praw Kobiet i fundacją „Porozumienie Bez barier” Jolanty Kwaśniewskiej, członek Stowarzyszenia WYBÓR w Suwałkach, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Suwałki, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów w Suwałkach, ambasador kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, autor wielu specjalistycznych publikacji w „Świecie problemów” i „Niebieskiej Linii”. Założyciel facebookowej strony ”Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.