Fundacja z Pomysłem

Regulamin Gry Miejskiej CZAS NA TAZ! Zawiercie 2019

§1. Organizator

1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. „Czas Na TAZ” jest Fundacja Z Pomysłem z siedzibą w Zawierciu ul. Łabędzia 76.

§ 2. Zasady Gry

1. Gra Miejska pt. „Czas Na TAZ” odbywa się 16 czerwca 2019 roku w Zawierciu w godzinach 11.00 – 15.00.
2. Celem Gry jest przybliżenie historii dawnego robotniczego osiedla Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja i aktywizacja lokalnej społeczności oraz organizacja i promocja wolontariatu. Gra będzie polegać na poruszaniu się pomiędzy stacjami zlokalizowanymi na obszarze osiedla TAZ oraz wykonywaniu zadań. Każda stacja będzie obsługiwana przez animatora. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymają punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji. Punktacja oraz czas rozpoczęcia i zakończenia gry będą wpisywane na karty meldunkowe zespołów. Podczas wykonywania zadań zespoły będą musiały wykazać się wiedzą historyczną dotyczącą osiedla TAZ, sprawnością fizyczną, współpracą w grupie, spostrzegawczością, orientacją w terenie, logicznym myśleniem, a także wiedzą kulinarną i muzyczną.
3. Czas na wykonanie zadań nie może przekroczyć 3 godzin. Zespoły, które zgłoszą się na metę po przekroczeniu limitu czasowego nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.
4. Udział w Grze jest bezpłatny.
5. Po trasie Gry Zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych.
6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
8. Zespoły poruszają się po osiedlu na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno – cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.
14. Na zakończenie Gry organizator zapewni dla uczestników poczęstunek.

§ 3. Uczestnicy gry i zgłoszenia

1. W grze może wziąć udział maksymalnie 25 zespołów i nie więcej niż 100 uczestników. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu liczącego od 3 do 5 osób.
2. Zgłoszenia dokonać można internetowo na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie organizatora fundacjazpomyslem.pl do dnia 15.06.2019r. do godz. 12.00 lub osobiście w dniu gry w punkcie startowym w godzinach od 10.00 – 11.00 jeżeli organizator będzie posiadał wolne miejsca. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu należy podać nazwę zespołu.
3. W dniu Gry (16.06) do godz. 11:00 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie startowym znajdującym się przy Muszli Koncertowej przy ul. Szymańskiego.
4. W dniu Gry o godz. 11:15 rozpocznie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad, sposobu oceniania, kolejności poruszania się po stacjach, przekazanie map i kart meldunkowych )
5. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć w dniu Gry.
6. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana na poszczególnych stacjach. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się na Stacji.
7. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
8. Udział w Grze oznacza zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie i publikację wizerunku uczestników za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci www (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
8.1 Akceptacja regulaminu jest konieczna i równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska i nr telefonu , zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w wydarzeniu. Powyższe dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia wydarzenia gra miejska „Czas Na TAZ” i nie będą one powierzane podmiotom trzecim. Dane osobowe będą przetwarzane od 16.06.2019r. do 31.10.2019r. ich Administratorem będzie w tym czasie Fundacja z Pomysłem, ul. Łabędzia 76, 42-400 Zawiercie. Uczestnik ma prawo wglądu w dane osobowe i ich edycję, a także żądać zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.
10. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.

§ 4. Zwycięzcy Gry

1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi na Muszli Koncertowej około godziny 15.00.
2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania na poszczególnych stacjach. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów otrzyma równą liczbę punktów o zwycięstwie rozstrzygnie czas w jakim zespoły wykonały wszystkie zadania. Najlepsze trzy zespoły zostaną nagrodzone.

§ 5. Postanowienia i informacje końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie
5. Gra jest finansowana w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Tesco Polska

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy

                                                                                Fundacja Z Pomysłem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W GRZE “CZAS NA TAZ” – w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie uczestniczą w Grze “CZAS NA TAZ”, prosimy o wypełnienie i dostarczenie zgody w dniu najpóźniej rozpoczęcia GRY tj. 16.06.2019

POWRÓT DO WYDARZENIA